Čo ponúkame prijímateľom

Domov seniorov Hronov poskytuje služby ako špecializované zariadenie pre seniorov s diagnózou Alzheimer 24 hodín denne 7 dní v týždni, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, obslužné činnosti ako ubytovanie, stravovanie, a zabezpečenie záujmovej činnosti a ošetrovateľskej starostlivosti. Pre zabezpečenie poskytovania kvalitných sociálnych služieb prijímateľom je súčasťou zariadenia veľká jedáleň a spoločenské miestnosti, ambulancia všeobecného lekára, kaplnka, priestory pre záujmové činnosti prijímateľov ako aj priestor pre klub dôchodcov.

Víziou nášho zariadenia Hronov je:

  • zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby;
  • poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý;
  • organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí pre prijímateľov v zariadení sociálnych služieb aj mimo neho;
  • zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na prijímateľa, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste.

Poslaním nášho zariadenia Hronov je:

  • poskytovať komplexné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách,
  • zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii prijímateľov, prípadne znížia riziko ich sociálnej exklúzie,
  • ponúkať kvalitné adresné sociálne služby s rešpektom individuálneho prístupu a potrieb každého prijímateľa sociálnej služby.

 

 

Ľudský prístup a pohodlie domova

Ľudský prístup a pohodlie domova

„HRONOV, Váš nový domov!"- tak znie nielen slogan nášho domova seniorov, ale s takýmto prístupom budeme pristupovať aj k prijímateľom. Všetkým prijímateľom vytvárame také podmienky, aby mohli aj naďalej žiť, ako boli zvyknutí a k tomu pridávame 24-hodinovú odbornú starostlivosť. Návštevy rodiny a priateľov sú pravdaže samozrejmosťou, k čomu sú prispôsobené aj priestory zariadenia. Domov seniorov HRONOV nemá vyhradené návštevné hodiny, je otvorený stále. 

Príjemné prostredie

Príjemné prostredie

Prostredie kúpeľného mesta Brusno evokuje kľudné a oddychové prostredie a vytvára predpoklady pre spokojné a nerušené trávenie života. Pre športových fanúšikov je v priamom susedstve aj futbalové ihrisko, ktoré im ako fanúšikom zabezpečí športové vyžitie. Súčasťou zázemia zariadenia je oddychová zóna s lavičkami a príjemným prostredím na pobyt vonku, prečítanie knihy alebo návštevu rodiny, vnúčat a blízkych.

Moderný vzhľad, interiér a vybavenie

Moderný vzhľad, interiér a vybavenie

Nová budova ponúka ubytovanie vo veľkých jedno a dvojlôžkových izbách s inteligentným signalizačným zariadením na privolanie personálu. Súčasťou zariadenia je veľká jedáleň a spoločenské miestnosti, kaviareň, fajčiareň, ambulancia pre všeobecného lekára, kaplnka, priestory pre cvičenie a záujmové činnosti prijímateľov, ako aj priestor pre klub dôchodcov. Všetky priestory sú prispôsobené tak, aby prijímateľom mohla byť poskytnutá čo najlepšia kvalita poskytovaných služieb.

Prihlásenie