Kto môže byť prijímateľom?

Aký je postup

Prijímateľ domova seniorov HRONOV sa môže stať každá osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008, alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.

Podmienky prijatia do Špecializovaného zariadenia Hronov:
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2018. Pred podaním žiadosti do Špecializovaného zariadenia si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na oddelení sociálnych služieb VÚC v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.
VÚC vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".
Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa o odkázanosti, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení.
Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám pomôžeme.

Fyzická osoba, ktorá má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba.

 

Samoplatca:

Ak ste samoplatcom, nie je Vám poskytovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a hradíte si výdavky spojené s pobytom v zariadení v plnej výške z vlastných zdrojov.

Cenník domova seniorov HRONOV pre prijímateľov samoplatcov nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie tu.

Dokumenty na stiahnutie

 

Prihlásenie